Our DPOs

   
  Ghulam Mubashir Mekan (PSP)
Jan 2016 – to Date
 
 
Zahid Mehmood (PSP)
Dec 2013 – Jan 2016
  Ehsan Manzoor (PSP)
Jul 2013 - Dec 2013
     
 
Sadiq Ali Dogar (PSP)
Feb 2013 - Apr 2013
  Ishfaq Ahmed (PSP)
Apr 2013 - Jul 2013
     
 
Rana Ahmad Hussain (PSP)
Sep 2011 - Apr 2012
  Dr.Shahzad Asif Khan (PSP)
Apr 2012 - Feb 2013
     
 
Shahid Javed (PSP)
May 2009 – Mar 2010
  Sohail Zafar Chattha (PSP, PQM, & BAR)
Mar 2010 – Sep 2011
     
 
Azhar Hameed Khokhar (PSP)
Aug 2007 - Jun 2008
  Muhammad Rizwan (PSP)
Jun 2008 – May 2009
     
   
Maqsood-ul-Hassan (PSP)
Sep 2004 – Aug 2007